مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS GE R1 - Cpu : Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz
Ram 1024
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : Hetzner

VDS R1 - Cpu : Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz
Ram 1024
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : Hetzner

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.175.201.14) وارد شده است.