مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS GE R1 -
Cpu : 600 NHZ
Ram 1048
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : Hetzner

VDS GE R1 -
Cpu : 1Core 2000MH
Ram : 1024
SSD : 10GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
دیتاسنتر های : برلین هتزنر Hetzner

VDS GE R2 -
Cpu : 1Core 4000MH
Ram : 2024
SSD : 15GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
دیتاسنتر های : برلین هتزنر Hetzner

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.62.151) وارد شده است.