مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS FR R1 - Cpu : Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz
Ram 1024
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : OVH

VPS FR R2 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 2048
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : OVH

VPS FR R4 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 4096
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : OVH

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.62.151) وارد شده است.