مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS UK R1 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 1024
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : RapidSwitch

VPS UK R2 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 2048
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : RapidSwitch

VPS UK R4 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 4096
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : RapidSwitch

VDS UK R1 -
Cpu : 1Core 2000MH
Ram : 1024
SSD : 10GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
دیتاسنتر های : Redstation و Zare و رپید سوییچ

VDS UK R2 -
Cpu : 1Core 4000MH
Ram : 2024
SSD : 15GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
دیتاسنتر های : Redstation و Zare و رپید سوییچ

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.62.151) وارد شده است.