مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS NE R1 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 1048
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : SingleHop

VPS NE R2 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 2048
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : SingleHop

VPS NE R4 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 4096
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : SingleHop

VDS NE R1 -
Cpu : 1Core 2000MH
Ram : 1024
SSD : 10GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
سرور هلند وارز دارای آنتی دیداس
دیتاسنتر های : Amesterdam Leaseweb WorldStream

VDS NE R2 -
Cpu : 1Core 4000MH
Ram : 2024
SSD : 15GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
سرور هلند وارز دارای آنتی دیداس
دیتاسنتر های : Amesterdam Leaseweb WorldStream

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.62.151) وارد شده است.