مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS USA R1 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 1024
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : SingleHop

VPS USA R2 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 2048
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
BW : unlimited

VPS USA R4 - Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 4096
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
BW : unlimited


VDS USA R1 -
Cpu : 1Core 2000MH
Ram : 1024
SSD : 10GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
دیتاسنتر های : Dedfiberco

VDS USA R2 -
Cpu : 1Core 4000MH
Ram : 2024
SSD : 15GB
Port : 1GB Full Warranty
Bandwidth : Unlimited
IP : 1
دیتاسنتر های : Dedfiberco

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.62.151) وارد شده است.